Category Archives: genderviolence

My Body My Weapon

kWhatsApp Image 2019-03-15 at 1.58.24 PM

 

“மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்”

மே மாத சிறப்பாக எழுத்தாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற தலைப்பில் முழு நாள் நிகழ்வு சென்னை கவிக்கோ அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. பல அமர்வுகளும் கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றியும் அவரது கருத்துக்கள் பற்றிய கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது

அதில் ‘மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்” என்ற தலைப்பில் நான் பேசியதன் தொகுப்பு.

நன்றி வாசகசாலை

 

Are we Humans?

asifa

 

Are we Humans?

GOD & Religion were born out of exploitative conditions favoring Ruling Class to oppress women and laborers. Is it sinful to speak against GOD when whole of India is crying for the brutal rape & murder of the 8 year old chid ASIFA?

While we have to demand Justice for any religious atrocities which are further proving to be dangerous for children, isn’t it highly important for a society to understand that No Religion or any Prophet or any Religious Reformist can ‘civilize’ Human Beings. Religion is an Institution! An institution to dominate, oppress and make wealth for the Rich Class. It discriminates one another by claiming superiority or purity over others. Thus hate and power becomes its Instinct. Arrogance and brutality becomes its foundation.

As humans capable of thinking, what is stopping us from being rational? What is stopping us from asking this very simple question – when so many GODs are available, why not even one is able to STOP such brutalities?

Let us not counter this question with answers like ‘Sin’ & ‘Re-birth’! Is it rational? If we are convinced with ‘Sin’ & ‘Virtue’ then why are we shedding tears for Asifa? If we believe in someone being ‘Good’ and ‘Bad’ person, then why are we seeking justice from Court? Come – let us sing aloud to invoke the ‘Good God’ to take an avatar to kill the ‘Asura’? If we are going to say that No Religion encourages Rape or preaches ‘bad’ things, please go back to your religious texts and read what it says about Women and laboring class.

We claim ourselves to be ‘Humans’ – i.e Humans who have six senses, who can think and who has the ability to reason out. When we call ourselves Humans, it denotes the evolution from savagery and barbaric stages in which human beings were not aware of Nature. They could not understand the effects, changes and disasters caused in Nature. They had to find solace by worshiping it or seeking its grace for a healthy life. They had to cling on to something to help themselves from the fear of destruction. This belief / superstition later developed into Religion and GODs emerged out of exploitative conditions that enabled one group of people to accumulate wealth & power. While on one hand this group which emerged as Ruling Class and State oppressed and appropriated the wealth of the other Tribes through weapons & ‘Army’, it also ‘produced’ Religious Texts and Morals to make people subservient on their own – i.e willingly surrender to the POWER, the power of Kings / Masters (today it is Capitalist) in the name of GOD; in the name of ‘Paavam’ & ‘Punniyam’. Thus Religion is the most cunning and oppressive tool created by the Mankind for selfish reasons.

We as human beings capable of thinking, learning and functioning only through our senses, isn’t it strange and stupid to believe that something exists beyond our senses? Yes there are umpteen things in nature that humans have not yet explored, but how is worshiping GOD going to help us explore them? Don’t we agree that all explorations are the outcome of Human Brain and effort? Ain’t we able to reason out that the images / morals are only reflecting the same Human Life with all perversion and inequality? Having lived for ages and ages, we are only witnessing more cruelty day by day rather than ‘Dasavathara’ that can kill these evils.

I request those brothers and sisters who shed tears for Asifa or Nirbhaya or any human being to first question their beliefs, because it is US  (the believers in Religion, Caste & any such non-materialistc Idealism) who are blockades to Justice, the real justice that will establish equality in this society. We believers – the unscientific idealists are the protectors of the hegemony that sanction authority to ‘teach lesson’ to our ‘enemies’. We believe in ‘destroying’ & ‘punishing’ the ‘bad people’ without questioning the (ruling class) dictionary that defines something as ‘right’ or ‘wrong’, something as ‘good or ‘bad’, something as ‘superior’ or ‘inferior’. We believers do not question the reason for the existence of such conflicting conditions such as good / bad, rich / poor, pure / impure, powerful / powerless, Religion vs Religion, Caste vs Caste, Sex vs Sex, Race vs Race etc., we are happily convinced with the ‘Paavam’ / ‘Punniyam’ story or ‘Good’ person vs ‘bad person’. At the best we may blame a Mother for the ‘bad’ upbringing of a child.

A human being could be a ‘believer’ either because of ignorance or out of selfishness (the later being the top most reason though). Yes as humans if we are not able to question the beliefs, rather FAITH that sanctions authority to very few to use those beliefs against a fellow human being to harass, to kill, to rape, to oppress and to exploit  then are we worthy enough to call ourselves ‘civilized human beings’?

#JusticeforAsifa #Unnao #VAW #Patriarchy

 

SDurga – sexy enough to spit!

sdurga

S### Durga (Originally Sexy Durga) is a hardcore political critic movie spoken in common ‘Man’s’ language. I am in awe with the subject and unconventional film making that #SanalKumar Sasidharan chooses. He proves that content outshines form. #SDurga not only stands out for its ‘storyless subject’ but the way it has been filmed. Passion and Political commitment is what it takes to produce such films.

I remember the poem – road not taken! But the road that Sanal Kumar takes us is the same road that we travel every second, every minute, however not been ‘repaired’. To escape from this road, bypass roads have been created or the dents have been justified, ‘Tips’ have been offered by ‘virtuous’ people for effective maintenance of the ‘road’ rather than making it accessible for everyone. Thus it becomes a road not taken – path being consciously ignored for the benefit of Oppressors.

Tons of thanks to #SanalKumarSasidharan and #SDurga team for making a ‘propaganda film’ without ‘cinematizing’ it! Propaganda becomes a taboo in films. Am glad that you did it, probably making it a ‘new genre’, atleast in my understanding!

This form is definitely new and inspiring. It has opened newer hopes for Political Activists to speak their heart out in the so called ‘Entertainment’ Medium. Why would someone call this an alternate film? Is the pathetic condition of Woman (or any gender) in society an alternate problem in this society? Aren’t these ‘masala’ films an alternate and deviation from the ‘reality’? We should be terming them as ‘hyper reality’ movies… I guess.

I am not going to narrate the story, because it has to be watched and experienced. However, as Sanal himself has mentioned in his interview, the festival intercut and the end, rather endless end attempts to spit on the hypocrisy of this society.

This Patriarchal society is not only a threat to women but also Men, Couples, Children and every damn life on this planet. Myself being a victim of moral policing when my partner was subjected to assault on road for holding hands and walking can write pages and pages on how fearful it is to live in this ‘dark society’, but what is the use unless and until it is being voiced at large scale.

S###Durga struggles to be that voice and it is shameful as always that such voices are suppressed. Let’s stop calling such films an alternate film and bring it to mainstream.

Dear comrade Sanal Kumar Sasidharan, please do make many such movies and politicize this ‘numb’ society in your own way and we shall be with you.
With love,
kotravai

P.S. Infact I had gone alone to the movie and there was one woman along with a man. So, I was the only woman alone watching this movie amidst about 7 or 8 people in PVR. I had to cross so many male gazes while I went alone into the mall, when I came out to take a cab, inside the cab! I kept thanking Sanal 🙂

 

Women’s Day recognition

VSTB6979

சிறார் குற்றவாளியின் வயது

IMGIMG_0001IMG_0002IMG_0003