Category Archives: #materialism

“மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்”

மே மாத சிறப்பாக எழுத்தாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற தலைப்பில் முழு நாள் நிகழ்வு சென்னை கவிக்கோ அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. பல அமர்வுகளும் கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றியும் அவரது கருத்துக்கள் பற்றிய கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது

அதில் ‘மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்” என்ற தலைப்பில் நான் பேசியதன் தொகுப்பு.

நன்றி வாசகசாலை

 

Are we Humans?

asifa

 

Are we Humans?

GOD & Religion were born out of exploitative conditions favoring Ruling Class to oppress women and laborers. Is it sinful to speak against GOD when whole of India is crying for the brutal rape & murder of the 8 year old chid ASIFA?

While we have to demand Justice for any religious atrocities which are further proving to be dangerous for children, isn’t it highly important for a society to understand that No Religion or any Prophet or any Religious Reformist can ‘civilize’ Human Beings. Religion is an Institution! An institution to dominate, oppress and make wealth for the Rich Class. It discriminates one another by claiming superiority or purity over others. Thus hate and power becomes its Instinct. Arrogance and brutality becomes its foundation.

As humans capable of thinking, what is stopping us from being rational? What is stopping us from asking this very simple question – when so many GODs are available, why not even one is able to STOP such brutalities?

Let us not counter this question with answers like ‘Sin’ & ‘Re-birth’! Is it rational? If we are convinced with ‘Sin’ & ‘Virtue’ then why are we shedding tears for Asifa? If we believe in someone being ‘Good’ and ‘Bad’ person, then why are we seeking justice from Court? Come – let us sing aloud to invoke the ‘Good God’ to take an avatar to kill the ‘Asura’? If we are going to say that No Religion encourages Rape or preaches ‘bad’ things, please go back to your religious texts and read what it says about Women and laboring class.

We claim ourselves to be ‘Humans’ – i.e Humans who have six senses, who can think and who has the ability to reason out. When we call ourselves Humans, it denotes the evolution from savagery and barbaric stages in which human beings were not aware of Nature. They could not understand the effects, changes and disasters caused in Nature. They had to find solace by worshiping it or seeking its grace for a healthy life. They had to cling on to something to help themselves from the fear of destruction. This belief / superstition later developed into Religion and GODs emerged out of exploitative conditions that enabled one group of people to accumulate wealth & power. While on one hand this group which emerged as Ruling Class and State oppressed and appropriated the wealth of the other Tribes through weapons & ‘Army’, it also ‘produced’ Religious Texts and Morals to make people subservient on their own – i.e willingly surrender to the POWER, the power of Kings / Masters (today it is Capitalist) in the name of GOD; in the name of ‘Paavam’ & ‘Punniyam’. Thus Religion is the most cunning and oppressive tool created by the Mankind for selfish reasons.

We as human beings capable of thinking, learning and functioning only through our senses, isn’t it strange and stupid to believe that something exists beyond our senses? Yes there are umpteen things in nature that humans have not yet explored, but how is worshiping GOD going to help us explore them? Don’t we agree that all explorations are the outcome of Human Brain and effort? Ain’t we able to reason out that the images / morals are only reflecting the same Human Life with all perversion and inequality? Having lived for ages and ages, we are only witnessing more cruelty day by day rather than ‘Dasavathara’ that can kill these evils.

I request those brothers and sisters who shed tears for Asifa or Nirbhaya or any human being to first question their beliefs, because it is US  (the believers in Religion, Caste & any such non-materialistc Idealism) who are blockades to Justice, the real justice that will establish equality in this society. We believers – the unscientific idealists are the protectors of the hegemony that sanction authority to ‘teach lesson’ to our ‘enemies’. We believe in ‘destroying’ & ‘punishing’ the ‘bad people’ without questioning the (ruling class) dictionary that defines something as ‘right’ or ‘wrong’, something as ‘good or ‘bad’, something as ‘superior’ or ‘inferior’. We believers do not question the reason for the existence of such conflicting conditions such as good / bad, rich / poor, pure / impure, powerful / powerless, Religion vs Religion, Caste vs Caste, Sex vs Sex, Race vs Race etc., we are happily convinced with the ‘Paavam’ / ‘Punniyam’ story or ‘Good’ person vs ‘bad person’. At the best we may blame a Mother for the ‘bad’ upbringing of a child.

A human being could be a ‘believer’ either because of ignorance or out of selfishness (the later being the top most reason though). Yes as humans if we are not able to question the beliefs, rather FAITH that sanctions authority to very few to use those beliefs against a fellow human being to harass, to kill, to rape, to oppress and to exploit  then are we worthy enough to call ourselves ‘civilized human beings’?

#JusticeforAsifa #Unnao #VAW #Patriarchy

 

FEMINISM: BEYOND PATRIARCHY

Hysteria Magazine

Hysterical Feminisms

To politicise the oppressed is to engage them in dialogue, to raise awareness and provide them with the knowledge necessary for them to emancipate themselves and society as a whole. The process of fighting for gender equality is commonly termed feminism. Yet unlike the other freedom movements of caste, race and class, in which the respective populace often agree that they are oppressed, women’s rights movement must contend with dismantling internalized beliefs that women’s subjugation is natural.

Heterosexual and familial relationships often command great social control. The replication of wider gender oppression within these smaller units is rife. Thus women are subjected to a ‘dual-oppression’: one domestic and the other social. This duality leads women to endure intra-antagonisms beyond those experienced by other oppressed groups. Sexism in many heterosexual domestic relationships is so naturalized that many women often dismiss or overlook it. One could even term this situation ‘tamed slavery’. Women are tamed through societal insistence on submissiveness as a desirable feminine trait, a process that privileges men and disempowers women.

Feminist movements have long put forward the theory of patriarchy as a structural method of analyzing gender oppression. The 1980s saw mainstream feminism’s increasing shift from this theory towards the concept of intersectionality. Crenshaw’s theory argues that the systemic oppression of women is multi-layered, interrelated, and influenced by intersecting systems of race, gender, class, ability, and ethnicity. Yet often missing from this broader analysis of oppression is an acknowledgement of the role of class. This approach allows for greater structural analysis of the present and provides a stronger framework on which a future egalitarian society might be based.

Oppression operates on both ideological and material levels. Gender, race, religion, caste, ability, nationality, sexuality and cultural oppressions have ideological origins while the roots of class oppression are material. Yet in practice both these categories overlap, as ideology cannot be enforced without material effects. Hegemony, the standardization of ruling class norms and the ensuing entrenchment of ruling class power, comes about through lived experience.

Feminism cannot afford to ignore the material conditions that give rise to the spectrum of gender oppression. A blinkered focus only on ideological factors results in too narrow an approach. Casting feminism as an isolated issue belies its strong links with other freedom movements and results in conflicts and hostility with other liberation struggles.

Let me ask this: would the abolition of patriarchy—the male domination structure—lead to the abolition of racial, religious, caste-based, sexuality-based, and ability-based oppression?

No. Not at all. Furthermore, with an atomized approach we cannot identify the root cause of this social discrimination. If we have to choose to eliminate one oppression after the other, it will again have its own consequences and antagonisms. Moreover, when the base is not altered, different variations of hegemony will manifest and emerge again over a period of time.

Oppression, an agent of hegemony, cannot have existed from time immemorial.  We therefore need to probe into the historical evolution of the issue. In the case of women, we can see from historical studies that human beings lived in groups, as in communes, and, according to some studies, biological paternity was not considered an important issue. “It was long thought – and it still is believed in certain primitive matriarchal societies – that the father plays no part in conception…”[1]

In a matriarchal society women held higher positions to men, gathered food, went hunting, led the clan and people were not subjected to any form of oppression. We may call it primitive communism. “The communistic household implies the supremacy of women in the house… because of the impossibility of determining the natural father with certainty, signifies high esteem for women…”[2]

A study of the past society reveals that production did not happen for the accumulation of wealth; there were no ‘goods’, there was no money and essentially there was no buying of labour. Subsequently there was also no exploitation and no hegemony. “Production at all former stages of society were essentially collective, and, likewise, consumption took place by the direct distribution of the products within larger or smaller communistic communities.”[3]

Production of ‘things’ is necessary for human survival. It requires the use of raw materials, tools and auxiliary materials. Even if these are all available, production is not going to take place just by placing them next to each other: somebody has to work on it. Therefore, we require labour. We need both the means of production and labour in order to produce ‘things’. Developments in the production process led to division of labour and formation of classes. The conditions that contributed to the growth of the prevailing economic system became the social order of the society. Social scientists have codified various types of society as primitive (more or less communal), slave, feudal and capitalist. We shall deal with capitalist production that currently dominates the world economy and the feminist theory advocated by capitalism.

Under capitalism, production for survival turned into production for accumulation of wealth. Profit is not a natural mandate. It is harnessed by capitalists for accumulation of wealth, for which workers are subjected to ruthless working hours, under brutal working conditions. Marxists call this new value created by excess labour power ‘surplus value’ and this is appropriated by capitalists as profit. This appropriation of surplus value is the basis for the hegemonic social relations and its manifestations.

Karl Marx delineates the division of labour in the earlier modes of production and under capitalism, summarized below:

Under capitalism, division of labour is based on private property and thus the owner–wage labourer relationship that emerges in this system is hierarchical. The labour relationship under capitalism saw the emergence of new mode of compensation for the labourer in the form of wages [money]; things became ‘goods’, means of production[4] became capital[5], and the exploitative formula was termed ‘profit’. This system of purchasing labour power by the owner of the means of production and the appropriation of surplus as profit is called exploitation of labour. This mode of production and the economic system based on private property is called capitalism.

Let us first briefly analyse social relations and then probe into personal relations at household level, as the division of labour is visible in both.

We as humans have to produce and consume in order to survive. Production is an economic activity, and a determinant of human life. Thus, human beings on both an individual and social level are subjected to product and labour relations. If labour relations are exploitative and unfair, it is very apparent that the resultant social relations will also be exploitative and unfair.

If a mode of production and the resultant hegemonic social order are materially based, limiting the feminist struggle to only patriarchy or any such ideological forms would be deficient. For argument’s sake, if we agree that by eliminating patriarchy we manage to establish gender equality,

  • how do we stop war and famine?
  • How do we eliminate poverty?
  • How do we eliminate the commodification of women’s bodies?

Manmade social order underpinned by unchecked desire for wealth engenders conflicts and it does not allow fair distribution. Karl Marx defines this as class antagonism in relation to property. He categorizes antagonistic groups as: 1) bourgeoisie (who own the means of production and whose source of income is profit), 2) land owners (whose income is rent from tenancy), 3) proletariat (who own labour and sell it for wages).

With an isolated approach on antagonisms and formation of state we appeal to the state to demand political reforms, ignorant of the fact that state is directly and indirectly ruled by those who control the means of production and that the state apparatuses only exist to support the existing hierarchies of power:

“As the state arose from the need to keep class antagonisms in check, but also arose in the thick of the fight between the classes, it is normally the state of the most powerful, economically ruling class, which by its means becomes also the politically ruling class, and so acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class….”[6]

Engels here demonstrates that the state and its legislative, judiciary, and military apparatuses will only work for the benefit of the ruling classes. Constant struggle may yield piecemeal reform. Yet as long as the economic system remains capitalist, we will not achieve equality: the internal logic of capitalism demands divide and rule to ensure a permanent disadvantaged, low-waged underclass.

To those who may argue that this argument is economically deterministic, and that patriarchy and other forms of oppression existed before class conflict arose, this denies the interrelatedness of social and economic disempowerment. Women, people of colour, LGBT folks, and people with disabilities comprise the lowest-paid members of the workforce, while many others are also homebound, drowning in poverty or pushed into sex work because of unemployment.

From the above discussion, it is clear that the evolution of society from communal living, to slavery, feudalism, and capitalism led to the creation of a modern system intent on producing profit and accumulating private property. The laws of commodity production and increase in wealth by those who possess of means of production further reduced any equality between men and women. The family became an economic unit of the society, in which sexual division of labour developed in line with the tools and mode of production. “According to the division of labor then prevailing in the family, the procuring of food and the implements necessary thereto, and therefore, also the ownership of the latter, fell to the man.”[7]

With developments in stages of production, a third division of labour was introduced in which the means of production were plundered and acquired by groups that took no part in production. “Here a class appears for the first time which, without taking part in production, captures the management of production as a whole and economically subjugates the producers to its rule … and exploits them both.”[8]  Thus it is clear that working men, the owners of the means of production, were denuded of those means, and were subjugated into slave-labour under feudalism and later as wage-labour under capitalism. “The process, therefore, that clears the way for the capitalist system, can be none other than the process which takes away from the laborer the possession of his means of production; a process that transforms, on the one hand, the social means of subsistence and of production into capital, on the other, the immediate producers into wage laborers”.[9]

The pursuit of profit by the owners of the means of production established hegemonic dependency through the process of appropriation, enslavement, and institutionalisation of the domesticated women living with the male breadwinners, while increasing the dependency of the breadwinner on the owner of the means of production for their living requirements.

Once again, it becomes evident that economic conditions and the consequent social order form the root cause of enslavement, in this context the enslavement of women, and the consequent ideological-social categorisation. This categorisation—the valuation and devaluation of different categories of labour power—allows for cheap labour and thus for profit accumulation. Further,under manifested power relations as patriarchy and capitalism, Woman, with her reproductive capacity, is devalued as a commodity of labour and is looked upon as a reproductive unit responsible for sustenance of labour power through maintenance of the labourer, as well as the reproduction of new labour power through procreation.

Thus, now that we have examined a root cause, or at least a catalyst, of patriarchy, we must ask, what process will eliminate the hegemony that perpetuates gender discrimination for cheap labour and control over women’s reproductive capacity?

Answer:  The end of capitalism—that which appropriated the means of production, that which enslaved us and subjugated us for the sake of attaining wealth, and made us dependent, even for basic survival; that which estranged labour; that which exploits the entire human race irrespective of gender, race, ethnicity, nationality, sexuality, and even religion. Capitalism must be overthrown and a new mode of production based upon collective ownership over means of production established.

It is not in my aim to replace feminism with Marxism, yet the Marxist approach aims to liberate far more women than does bourgeois feminism, which is concerned primarily with eliminating patriarchy. The bourgeoisie feminist flock (of any gender and sexuality) that demands economic empowerment based on the female accumulation of private property is not egalitarian. What must be remembered here is that

“The granting of political equality to women does not change the actual balance of power. The proletarian woman ends up in the proletarian, the bourgeois woman in the bourgeois camp. We must not let ourselves be fooled by Socialist trends in the bourgeois women’s movement which last only as long as bourgeois women feel oppressed”.[10]  

However, though the bourgeoisie is the capitalist class,[11] the bourgeoisie feminist ideology, the ideology of the ruling class, often influences and embraces all classes of women, including the proletariat. Working class women, ignorant of the self-interested nature of bourgeois politics, are frequently seduced by its ideology and fall into libertarian camps.

It is from this understanding and position of solidarity on humanitarian basis, Marxists express solidarity to all women’s movements:

“.. this movement also contains a more profound spiritual and moral aspect. The bourgeois woman not only demands her own bread but she also requests spiritual nourishment and wants to develop her individuality… The economic as well as the intellectual and moral endeavors of bourgeois women’s rights advocates are completely justified”.[12]

Furthermore, Marx says:

“In short, the communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things. In all these Movements they bring to the front, as the leading question in each, the property question, no matter what its degree of development at the time”.[13]

In conclusion, patriarchy, though it may be a quasi-independent, as argued by bourgeoisie, in the present historical condition, it is comprised in or is absorbed by capitalism. Oppression is an exploitative mechanism and thus sex-based oppression is also found in capitalism with the motive providing cheap labour and higher profit. In the Indian context, this is further intensified by caste—another form of division of labour. Thus, patriarchy has become constituent of capitalism. Hence it is obvious that when the exploitation of labour based on private property is abolished and a socialist division of labour is established, patriarchy will also wither away[14] in the state, because under such equitable conditions, relationships between men and women will be more natural, as family will no longer be the economic unity of profit-oriented production.

“Men and women will not be bound together by pre-determined roles and notions of what is or is not ‘natural’, or out of economic necessity. Rather they will be free to enter into relationships which are suited to the emotional needs of the particular individuals concerned”.[15]

It is in this context that Marxist feminists suggest that the feminist struggle should be directed in the line of class struggle, alongside fighting the patriarchy. Such revolutionary struggles will carry the fight for: 1) equal division of household labour, 2) property rights 3) decision-making rights 4) fight for physical, cultural, and economic rights 5) fight for equal social division of labour of all and abolition of private property.

The eruption of the feminist self and of feminist politics if not anchored by class politics, if not brought into dialogue with socialist class struggle, will lose the at the emancipation of proletariat women.  So, if feminism intends to be all-encompassing, then socialism[16] is its guiding light. The new type of socialist society following the dictatorship of the Proletariat will not only be gender balanced, but also free of exploitation of labour, thus eliminating the encumbrance and conflicts arising out of dual labour. Such an existence will truly be a higher form[17] of living.

[1] Simone de Beauvoir, The Second Sex, Vintage, 1977, pg. 39

[2] F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Progress Publishers, pg. 49

[3] F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Progress Publishers, pg 170

[4] Simplified and generalized for the sake of briefing, natural resources and labour have been included in it, but labour is autonomous.

[5] Karl Marx explains it in detail in his works.

[6] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/ch09.htm

[7] F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Progress Publishers, pg 55

[8] F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Progress Publishers, pg 162

[9] Karl Marx, Capital Volume 1, pg.668

[10] Clara Zetkin,  https://www.marxists.org/archive/zetkin/1896/10/women.htm

[11] “Bourgeoisie: Engels described the Bourgeoisie as the class of great Capitalists, who in all developed Countries are now almost exclusively in possession of all the means of Consumption, and of the raw materials and instruments (machines, factories), necessary for their production (Principles of Communism, 1847); and as ‘the class of modern Capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labour’…. The Bourgeoisie, as in this sense the Economically dominant class, which also controls the State apparatus and Cultural production, stands in opposition to, and in conflict with, the working class….”, Tom Bottomore, A dictionary of Marxist Thought, edited by Tom Bottomore, A Maya Blackwell book, 2nd edition. P. 36.

[12] Clara Zetkin,  https://www.marxists.org/archive/zetkin/1896/10/women.htm

[13] Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto, combined edition with Economic and Philosphic Manuscripts of 1844, Karl Marx, translated by Martin Milligan, Prometheus Books, New York, 1988. P. 243

[14] http://www.worldsocialism.org/spgb/pamphlets/women-and-socialism

[15] F. Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, Progress Publishers, pg. 162

[16] As defined by Marx and Lenin, Socialism is essentially a transitional stage on the road to communism.

[17] Being a transitional stage it will be, as called by Marx ‘the higher stage of communist society’, under which the state will wither away, a totally different attitude to work will prevail, and society will be able to inscribe on its banner the motto ‘from each according to his ability, to each according to his need’. Tom Bottomore, A dictionary of Marxist Thought, edited by Tom Bottomore, A Maya Blackwell book, 2nd edition. P. 500,501.

Related Links

Originally Published in: http://www.hystericalfeminisms.com/feminism-beyond-patriarchy/

To Read in Tamil: http://tinyurl.com/q9e2o7n

Economics for Children [Lessons based on Marx’s ‘Capital’] – Ranganayakamma

IMG_20150813_151507 IMG_20150813_151545 IMG_20150813_151636 IMG_20150813_151649 IMG_20150813_151718 IMG_20150813_153713

Children must receive scientific facts also. Science is a knowledge which elucidates the real matters, with proofs, regarding the nature that we exist in and the society that we live in.

One need not learn all the aspects of science related to Nature. Every person need not thoroughly learn the medical sciences. It would suffice if they are familiar with the routine hygiene principles to practice on a daily basis. When ailments descend on people, the clinicians will take care of the diseases. Every person need not have the medical knowledge as much as clinicians do. This also applies to the other natural sciences.

However, this is not the case with the science that teaches us regarding the society, that we live in. We are human beings, not animals. The animals are born and are dead the same way as they were born. They do not need any mind of science or knowledge. The human being, however, must know about human relations. The Economic science explains relations among humans and their ways of living. This is the science that portrays the lives of yesterday, today and tomorrow.

Every person must be aware of this knowledge.

– Ranganayakamma, Economics for Children [Lessons based on Marx’s ‘Capital’] now available for sale.

For purchasing this book contact:

B.R. Bapuji, Sweet Home Publications, Hyderabad. ph: 99482838, email: brbapuji@gmail.com

472 Pages just at Rs. 150/- with illustrations and questions and answers at the end of each chapter. A very useful book for learning Economics…

– Ranganayakamma, Economics for Children [Lessons based on Marx’s ‘Capital’] now available for sale.

For purchasing this book contact:

B.R. Bapuji, Sweet Home Publications, Hyderabad. ph: 99482838, email: brbapuji@gmail.com

for each book: 150 + registered postal charges 25

Your ‘Self’ is not in ‘you’  

Brain antomy, 19th century artwork

You can never know who you are, until you know what Social Construction is and you will never be able to realize your ‘self’, until you know that your ‘self’ develops based on objective conditions, which are determined by Political Economy and now by the Globalized Political Economy under the clutches of Imperialism. No god man, no messiah, no prophet, no religion and no other isms can help you realize yourself because members of these institution see and propagate that one’s conduct and thinking exists in void, independent of the Economic Process that is built upon a mode of production. Every aspect of living is related to social relations. Hence to understand your ‘self’ you got to understand Social Relations; A Social Science which has scientifically analyzed the society based on mode of production and its social relations and the resultant product relations, Distribution and Exchange can only help you understand the Society in a dialectical-materialist Manner.

When source of living is materialistic, it is highly idiotic to view the world in an idealist manner and to keep searching your ‘self’ in ‘you’.  Self-Moralist approach is highly unscientific when one is remotely controlled by ‘STATE’, an organ of and for the dictators of the Economy.  The STATE actors and Economic dictators make us believe that ‘STATE’ is all powerful and it exists for the welfare of the People. State guarantees welfare through The Judiciary, The Legislative, The Executive and The Military, but these being the Organs of the state (Religion pretends to be an indirect organ in the so called secular STATE) and STATE being the guard of the then mode of Economy (Currently – Economy based upon Private Mode of Production & Profit Making through Surplus) turns each and every individual an Economic Slave.  A Slave is a slave, denied of his / her Self.

As a Slave, denied of self by the STATE and its DICTATORS where and how would you find your ‘self’? How the GOD or the Messiah will be able to guide you to enlightenment, when the survival of the GOD and its shelter by itself is dependent upon the Political and Economic agenda of those power centers.

When someone, acting as a mediator to GOD is convincing you to believe in ‘soul search’ / ‘self search’ it only means that you are allowing yourself to be fooled by an agent of an Economic Institution, namely Religion, be it in the name of Religion or Spirituality.

Any Idealist theory / faith that propagates ‘self’ as something to be existing independent of objective conditions and that self could be realized and enlightened through self-moralist approach is only a farce. To understand the objective conditions you got to be scientific, Socio-scientific and not Religio-Scientific, because Religion can never be scientific, and when it comes to Social Science Marxism is the only social science that can help you understand the society in a dialectical-materialist Manner, and thus help you understand your ‘self’.