Category Archives: Violence Against Women

My Body My Weapon

kWhatsApp Image 2019-03-15 at 1.58.24 PM

 

“மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்”

மே மாத சிறப்பாக எழுத்தாளர் கார்ல் மார்க்ஸ் என்ற தலைப்பில் முழு நாள் நிகழ்வு சென்னை கவிக்கோ அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. பல அமர்வுகளும் கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றியும் அவரது கருத்துக்கள் பற்றிய கலந்துரையாடலும் நடைபெற்றது

அதில் ‘மார்க்ஸியமும் பெண் விடுதலையும்” என்ற தலைப்பில் நான் பேசியதன் தொகுப்பு.

நன்றி வாசகசாலை

 

Diya movie.. beware!

Diya-P01

#Diya the most stupid, dangerous, anti-women movie I have seen in recent times! I wonder to which century director #ALVijay belongs to!

The film is a ‘productized’ campaign against Abortion, shedding crocodile tears for those lives killed in ‘Karu’. Oh! It could have been kalpana chawla…. Do you get it?

#Director_Vijay seems to have capitalized with ‘Brand #Saipallavi’. The film is not only irritable because of its anti-woman / male chauvinistic perspective but also for its making. The director seems to have just put all his efforts in Poster designing with ‘beautiful’ Saipallavi and went back to lay down on a couch watching ‘unborn child’!

If not for content, the director could have taken some care & concern (like the way he cares for ‘lives’) to justify it as a ‘horror/thriller’ movie. I have never seen such a poor Cinematography / graphics in a ‘ghost’ movie. Video games are better!

The hero & heroine are 19 when they had Sex! What’s wrong in aborting a child when it’s not the right time! Why to glorify the ‘purity’ of a woman here by saying that she was not willing to Abort and put the blame on family members and get them killed by a child… that too after 5 years! My gosh… what are we propagating here! The stupidest thing is to get the child to kill the doctor! Mr. Vijay, she is a doctor, first of all there was no logic why she would call their parents, when the two of them were already 19.. I mean major! Upon that u make her say one dialogue and convert her as an evil… The uncle out there says “if it was my daughter I would have killed her”… ain’t Mr. Vijay supporting Honor Killing? The whole movie is supposed to be against ‘killing’ / ‘murder’ but only propagates ‘murder’ in the name of Punishment. How strange? This is what happens when CAPITAL is easily available for ‘commercial manufacturers’.

Abortion is not a problem in this society Mr. Vijay, it is brands like you who have ‘market’ and know how to exploit People’s expectations & liking for someone.

I was having hopes until the end, expecting it to have some twists.. something like split personality / personality disorder etc etc… vijay seems to be showing middle finger to us and I felt like XXXXX!

While we came out of the movie my daughter says, “Mummy towards the end I felt like this movie was made by #DonaldTrump. May be its funded by him. #Prolife my ASS”!

Tamil writer Jeyamohan rubbishes women colleagues, reveals wider misogyny

The novelist said last week that many female writers got recognition not because they had talent but because they were women, eliciting cogent and concerted protest from his target.
Tamil writer B Jeyamohan’s disparaging remarks about his women colleagues, posted on his website earlier this month, exposes a strain of misogyny in the literary world of this ancient language, one that springs from a fear of strong female voices.Jeyamohan wrote on his popular website on June 9 that many female Tamil novelists and poets lacked literary merit but had gained prominence and won awards because “they had employed many publicity gimmicks and had attracted media attention and popularity”.

He was evidently reacting to a list of significant contemporary Tamil litterateurs, compiled by senior writer Naanjil Naadan and published in  the Tamil weekly magazine Ananda Vikatan , in which 11 of the 27 novelists and poets named were women.

“The male writer has to prove his literary merit to join such lists; the female writer gains prominence simply by being a woman,“ he wrote. “[In a growing] feminist culture many are afraid of speaking the truth that may be anti-women for fear of earning their ire.“

His comments did indeed evoke ire, but from women and men alike, with about a hundred writers and activists signing a statement published online on June 18, protesting against what they said was “blatant misogyny“. The protest was spearheaded by veteran Tamil writer Ambai, who founded the Mumbai-based organisation SPARROW (Sound and Picture Archives for Research on Women), which documents the work of female writers and artistes.

Taken aback by the backlash, Jeyamohan issued an apparent apology on his website the following day. “If only they read my works they would understand my feminist principles,“ he wrote, initially sounding conciliatory, only to later describe the signatories as a “gaggle of foul-mouthed female protesters“.

These protestors include women from a range of communities – Dalit, Muslim and working-class – whose works have provided unique insights into Tamil society and alternative worldviews from the subaltern trenches of the 21st century.

Over the past decade powerful female voices have emerged in the Tamil literary world. Bama, the nom de plume of Faustina Mary Fatima Rani, whose maiden novel, Karukku (Palmyra Leaves), a Dalit feminist work, won her several awards in 2000, has a considerable following.

Another voice is Kutti Revathi, a poet and lyricist who has won several national awards. Her novel Muligal (Breasts) drew criticism from male Tamil writers, who said she had sexed up her writing. She said she was looking at the female anatomy as a living entity, not as a commodity.

Among poets, Salma’s name comes to mind. Her transformation from a housewife in rural Tamil Nadu living a closeted life to a daring poet in the public eye became the subject of a documentary that was applauded at the Sundance Film Festival, perhaps the world’s top forum for independent films, held every January in Utah in the US. She has become a celebrated author and an inspiration to many.

“Jeyamohan is not being merely patronising; he is obliterating their contribution,” said Pritham K Chakravarthy, a Chennai-based translator. “He called female writers sparrow-heads (meaning bird-brained). This is obnoxious.”

Said poet and novelist Meena Kandasamy, “It is rude and arrogant. I find it difficult to engage with the world of such Tamil male novelists.”

This is not the first time Jeyamohan has found his female colleagues wanting. In his popular and widely read website, he has time and again described late R Chudamani and Kamala Das “as lacking in literary merit”.

Stray voices, however, found merit in Jeyamohan’s criticism and supported his right to express his views. Among them was K Arivazhagan, who writes under the name Charu Nivedita and who, paradoxically, is himself known for transgressive novels that contain sexually explicit passages and dwell on subjects that were once taboo. Without a trace of irony he accused female Tamil poets of getting easy media coverage because they threw in a few lines describing “details of the body and genitalia”.

“If Jeyamohan is doing this as a publicity stunt, he should face the music,” he began by saying in his blog, only to add: ”Instead of rising to the challenge thrown by Jeyamohan to prove their literary prowess intellectually, they [the women writers] are resorting to protests and demanding apologies.”

Meena Kandaswamy reacted with disgust. “It shows their [male writers’] immaturity and discomfort to engage,” she said.

Jeyamohan’s comments are not, unfortunately, out of place in the world of modern Tamil literature. Although this world has remained vibrant from pre-Independence to today, breaking new ground and capturing emerging realities, it has been dominated by male voices and viewpoints.

Surprisingly, however, many male writers have adopted women’s names as pseudonyms, often names of their mothers or wives. For example, Kalki Krishnamurthi adopted his wife’s name Kalyani; S Rangarajan wrote under the name Sujatha; Subha, the author of Tamil pulp fiction, is the pen name of the duo D Suresh and AN Balakrishnan; JR Sundaresan, a comic novelist, went by the name Bagyyam Ramaswamy; Sri Venugopalan wrote spiritual articles under his own name but his racy and raunchy stories under the name Pushpa Thangadurai; and Charu Nivedita is the nom de plume for K Arivazhagan, the writer who appeared to support Jeyamohan.

The list is long and the trend may call for analysis, but it does not, clearly, reflect a deeper change in the status quo.

Source: http://scroll.in/article/668281/Tamil-writer-Jeyamohan-rubbishes-women-colleagues,-reveals-wider-misogyny

Joint Statement against writer Jeyamohan’s sexist and women hatred post on his website

jeyamohan1

Writing, as an art, demands its own morality. Masters like Karl Marx changed the course of history and human thought through their writings. When writing becomes a mere weapon in the hands of reactionaries, the society is in danger of becoming morally corrupt. The irresponsible statements of some literary personalities have made the Tamil literary space vulnerable to such corruption.

The literary policing of Jeyamohan is almost unspeakable. Pro-establishment, pro-Hindutva, anti-minority, intolerance towards other religions, hatred towards left intellectuals, manipulation of history to suit  his political standings and male-chauvinist high-handedness are among his major traits, as can be gleaned from his writings. His vicious statements against women stem from a deeply rooted patriarchal mindset that

believes men are superior. We understand his psychological need to stay in the limelight forever – something that has been well-established when he has courted controversy through his statements on Tamil fonts etc. But we will be failing in our duty to society if we don’t protest his intellectual violence against women.

Jeyamohan claims to always look for for greater and greater women writers; In his obit to one of the most respected writer R Choodamani, he writes thus: “I think Choodamani’s short stories has very little literary value. She cannot be approached as a relevant literary personality today. She has no role in Tamil short story or novel.” And thus he rejects Choodamani’s contribution to Tamil literature. By calling her a “kalaimagal type writer’, he also seeks to limit her space. In doing so, Jeyamohan also tries to establish himself as self-appointed regulator of Tamil literary scene. We chose not to react, reposing our faith in the democratic spirit of criticism.

When writer Kamala Das passed away, Jeyamohan writes thus: “She became famous by her descriptions of the scent of a young friend’s semen”. He also says that Kamala das was overrated because  her son was the editor of Mathrubhumi. His compliments to Kamala Das are strikinglyleft-handed. He says: “Kamala’s problems have the same root. She was not good-looking. She was fat, dark and almost ugly. She had an insatiable thirst for publicity and kept promoting herself.” He says it is evident from her autobiography that because of her ugly looks and consequent inferiority complex, Kamala das became a nymphomaniac.  Obviously Jeyamohan seeks to establish that any activity by women including their writings is largely based on their looks and bodies.

Curiously Jeyamohan refrains from finding out what inspires male writers or what good looks (or absence of such) do to them. Such chauvinism and arrogance has to be denounced unequivocally.

His deep hatred for women writers is evident, despite the several masks he juggles with. His article titled women 1: Women’ love makes the following points. “Many of our young women readers develop distorted perspectives thanks to the screams of  stupid feminists and have never ventured into the literary world. They are unaware of true literary experiences.”

“I have been noticing women writers who claim to be feminists. They do not have the basic reading required for a writer. Why, they have not been able to do anything beyond creating a ripple. That’s also the reason why they have not been able to produce anything significant. The feminism they talk is a simple self-defence technique used to shield their shoddy works against the challenge posed by a discerning reader.”

“Ignoring these petty voices, Tamil is waiting for women writers who can boast of real creative talent and pride.”

What kind of hatred, vengeance and allergy would have gone into crafting such statements! It is shocking that Jeyamohan has such hatred for   women deep down. Jeyamohan, like many others, has misconstrued feminism as hatred for men. He consistently tries to make out arguments try to a case against women writers claiming they have not been writing anything meaningful, shear them of identity and therefore conclude that they cannot stake claim to Tamil literary space. Like Goebbels, he keeps claiming that women do not have deep reading. Looks like we have to get a certificate from Mr Jeyamohan on our own scholarship or otherwise, whether we qualify to be a writer at  all.

In his write up titled “Aishwarya Rai and Arundhathi Roy”, his misogyny finds expression in following statements.

“I have met Aishwarya Rai once. Had chatted with her for half hour. Beautiful woman. Unlike beautiful women in general, she was intelligent too.”

A Beautiful woman is an idiot is one of his many pre-conceived notions. It is shameful that Tamil literary space celebrates him as a father figure. In the same write up, he says Arundhathi Roy is not an activist, but a ‘mere media creation.’ He says Roy’s booker winning novel lacks depth and a disappointment to readers. That could be passed off as a critique. But his deep hatred for the woman called Arundhathi Roy reveals itself in the ugliest possible way in his write up My India (July 2, 2012).

And he says:  “It is very surprising that a bird-brained person like Arundhathi Roy who lacks the basic historical perspective and balance gets undue importance in the media today.” Some of us do accept that the western media make much of  Arundhathi Roy. But by the same token to call fellow human beings as lame, bird-brained and monster is  nauseating.  For an established writer to use such terms and for some people to still acknowledge him as a writer can only be seen as an act against one’s own conscience. There is not much difference between killing someone physically and mentally.

Jeyamohan’s misogyny extends beyond Tamilnadu. On writer Nanjil Naadan’s recent list of promising young writers, Jeyamohan has this to say:

“All the male writers in the list are extraordinary writers. I expect more from them. But the women have not written anything significant and have used various tactics to become media images. It beats me why Nanjil calls many of them as writers or poets.”

“This is very important. Today, men have to write to establish themselves. But women merely have to present themselves as women to get the necessary space. And If they are feminists, many of them will back off.” (June 9, 2014)

It is impossible to denigrate women writers more. Misogyny is in full flow in such comments. This is a slap on women’s independence; an insult that cannot be tolerated. While questions like whether Jeyamohan has read all that has been written by women naturally arise, what is important is his insinuation that they have used their physique to their advantage. An outrageously sexist remark – something for which he can be sued in fact.

Jeyamohan, who willingly courts controversies, perhaps coveting notoriety goes on to say in his next post (Women writings, June 11, 2014)

“Aren’t the male writers important? Not even a single one? Has anyone been mentioned in any magazine? This is the first time they have appeared even as stamp size photograph.” One wonders if Jeyamohan reads all the magazines that he buys or whether he uses them as a pillow to rest his head on and sleep.

“They create their own news” he says. What witches and publicity maniacs these women are! The women writers are probably much more villainous than those that appear in the mega serials! “They cannot write a few pages without making mistakes. They don’t have the patience to write ten pages together” says the writer who made mistakes in the very post where he denigrates women writers. Is it not an irony that he is trying to teach us grammar? Only time should teach him that quality of literature is not measured by pages but by its depth and aestheticism.

It is better to write one immortal poem and stay in history than write thousand pages of trash and pose threat to rainfall. In another self explanatory note, Jeyamohan heaps on more insults:

“If the stupidly feminist works of these women have to be approved because they are feminists, we need to approve all campaign trash written in the name of Marxism and environmentalism.”

Jeyamohan’s anger can only be construed as pain and disappointment over women writers who are determined to stop men from writing their histories. He poses a challenge: “Let them – those who want to engage in a dialogue over this – ponder over the work that gave them a complete reading experience after Krithika. Let them figure out which work written by a woman has become a talking point in the last thirty years.”

Thus he makes a very stupid argument that the last thirty years of Tamil literature has been filled only by men. Writers like Ambai, Bama, Sivagami who encouraged feminist thought through her writings and other women have no place in Tamil literary history, it looks like. or is it that male chauvinism simply seeks to erase their names from history?

Who else but Jayamohan can wield the male chauvinist whip sitting atop a blind horse riding on the road to Tamil literary history?

Jeyamohan cannot be in isolation though. He is the focus of this joint statement only because we want to make an example of him and warn other similarly mean-minded that we are not going to keep quiet when derided.

By raising questions of the character of women who differ from their views, by spreading rumors about the women, by using vulgar terms, these writers seek to restrain women from participating in social/literary space.

We have been a witness to the fact that some publishers and literary personalities have been indulging in individual assaults and character assassinations. Some of them gang up to periodically malign women writers from some platform or other. For want of space we refrain from naming them all.

We have decided to hold regular  dialogues in future on the stands taken by such personalities.

To use a term discovered by Jeyamohan, social media has become an expanded space for abuse. It would not suffice to make words dance, Jeyamohan should understand that primary human values is to respect a fellow human being.

Everyone knows how difficult it is for a woman to write given the pressures from a male chauvinist society and heavily lopsided institution called family. Yet the women do not demand any concessions, favours. They do not seek any allowance in criticisms. We only demand that we should not be demeaned simply because of our gender.   We have been dragging ourselves forward, hurting and bruising ourselves even as the chains of female slavery pull us back.

Your literary masks poorly cover up your male chauvinistic vitriol. We can return the compliment, but don’t out of reasons of decency. We believe that like women, fellow male writers too have the responsibility of questioning the dangers that stem from Jeyamohans’s chauvinist,elite mindset. But many remain mute . Or they probably rejoice in private over such statements of Jeyamohan. This is perhaps the time for every writer to question their own conscience. A real human being is someone who responds to the question posed by their conscience, rising above such considerations as friendship or public persona, influences that can fetch awards.

More and more  Jeyamohan sounds like an insecure dictator, looking for enemies in every corner and fighting them. We place on record our strongest condemnations against Jeyamohan’s vitriolic, chavunistic  statements against women  who have defied many odds to arrive.
Attested by:

Ambai, Kutti Revathi, Sukirtharani, Dhamayanthi, Kavitha Muralidharan, Se. Brindha, A. Vennila, Salma, Perundevi, Thamizhaci Thangapandiyan, Monika, Jeevasundari Balan, Uma Sakthi, Tharmini, Kavitha Sornavalli, Vinothini Sachidanandam, Kavin Malar, Mayoo Mano, Sakthi Jothi, Tamilnathy, Living Smile Vidhya, Swathi Sa. Muhil, Aarthi Vendhan, Narumugai Devi, Mubeen Sadhika, Bharathi Selva, Rama Inba Subramaniam, Shaheeda, Kotravai, Parameswari, Sabitha Ibrahim, Sa. Vijayalakshmi, Uma Mohan, Hemavathy, Prashanthi Sekaram, Nachimagal Suganthi, Jeevasundari Balan, Padmaja Narayanan, Geetha Ilangovan, Bala Bharathi, C. Pushparani, Banubharathi, Bhavani Dharma, Ilamathi, Kirthika Dharan, Nilavumozhi Senthamarai, Su. Thamizh Selvi, Nandhamizh Mangai, Kalpana Karunakaran, C. Meena, Jenny Dolly, Priyamvadha, Indhiragandhi Alangaram, Thamizhpen Vilasini, Ku. Umadevi, Thenammai Lakshmanan, Abdul Haq. Lareena, Geetha Narayanan, Fayisa Ali, Penniyam Website team (Thillai, Keshayini, Suganthi, Veronika, Saravanan), Latha Saravanan, Jeevalakshmi, Shilpa Charles, Akalya Francis, Rag Suga, Sasikala Babu, Subhashini Thirumalai, Nivedha Udhayan, Kothai, Shanthi, Prema, Nila loganathan, Parimala Panju, Thamizharasi, Sakthi Selvi, Maesa Kadhambari,  Chandra Raveendran, Girija Raghavan, Shuba Desikan, Reva, Sujatha Selvaraj, Hansa, Sujatha Selvaraj, Amutha Thamizh, Pudhiya Madhavi

Bvn Deepa Nagarani, Mohana Somasundram, Saroja Saroja, Nagai kavin, Sundara Valli,

Olga Aaron, Priyababu, Sheethal Chennai, Kani Mozhi G, Catherine Theresa, Thara, Nakshatra, Vasantha Kumari, Vasuki

Male Writers, Poets and Activists:

Keezh. Ka. Anbuchelvan, Muralikrishnan Chinnadurai, Ilavenil, K. Natrajan, Vasumithra, Ra.the. Muthu, Boutha Ayyanar, Nizhali, Yo. Thiruvalluvar, Aazhi. Senthilnathan, R. Vijayashankar, Annamalai Sundaramurthi,Suresh Kathan,  Shajahan, Nandhan Sridharan, Vasu Murugavel, Su. Agaramudhalvan, Vijay. K. Chakravarthi, Devendira Boopathy, Aiyappan, Jeeva Karikalan, Putiya Parithi, Micheal Amalraj, Jose Anroin, Manonmani Pudhu Ezhuththu, Periyasami Natarajan, Mgptcaa Jaani, Aganazhigai pon. Vasudevan, Rathan Raghu, Thamizh Studio Arun, Raja Sundararajan, Yamuna Rajendiran

R.R. Srinivasan, Rudhran, Rathan Chandrasekar, Lakshmanan Cbe, Viswanathan Ganesan, Saravana Kumar Salem, ADV Dhanabal, Umanath, Kiruba Munusamy

Sa. Thamizh Selvan, President, Tha.Mu.A.Ka.Sa

 

அச்சம் தவிர் அறிவு கொள்

13 14 15 16

Dress Code – a social ignorance

vc

5th September, 2103 – Puthiya Thalimurai Tv invited to participate in a debate that was scheduled to discuss about the proposal prepared by The directorate of collegiate education. The proposal recommends to impose # dresscode for students. Students are expected to be banned from wearing T-shirts, while jeans and sleeveless shirts will be off limits for female students. “Boys will be asked to wear formal outfits, like shirts and trousers, while girls will have to be in salwars or saris. – http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-09-01/chennai/41662347_1_dress-code-city-college-science-colleges

Related Video and my comments:

Victim Blaming is the most adapted strategy in our society. Whole world is no exception to that. Particularly, when it comes to #sexual #violence #against #women there is an outcry with the  ‘male tongue’ which points out to dress, behavior, attitude etc. If one has to put it in a crude manner with a Tamil dictum it shouts saying “break the legs of the women and lock her home, then everything will be alright”

The proposal by Ms. Senthamizh Selvi, The directorate of collegiate education is as equal as saying so. This directorate is representing the Arts and Science College. It is said that dress code has already been imposed in few Engineering Colleges. We do not know if it is not important for Medical Colleges and other institutions.

Distraction, Protection against Sexual assault, dignity and morality has been the primary reason often spoken by such people. If a man is getting distracted by seeing a women dressed ‘sexy’, then it is going to be the same case with Women also. Not only on the account of being sexy, but depending on color, design, fashion and style one would get curios or attracted towards other person irrespective of gender. One of the panelist Mr. Manushyaputhran asked that a person may also get distracted over the other person because of his / her looks, ‘beauty’ etc, so what are we going to about it? He sarcastically pointed out that, more than students, it is the faculty that gets distracted with dress and looks of the other person.

Not only that a student my feel distracted because of the teaching standards of the professor, attitude of the professor, the institution’s approach etc. He / She may be even be distracted or travel in his / her own world because some issues in the family or society. May be the Institutions might even say that if a person feels distracted, then would be dismissed. An energetic brain is bound to think too many things at the same time. It is quite natural. It is said that brain (waves) travel faster than the sound waves. Not only ‘decent-closed’ dress, any damn thing on this earth is not going to be able to stop this. May be the Professor’s teaching methodology and the experience an Institution gives may be of some help.

Secondly, it is about Sexual Conduct. I have been writing about the ‘freedom’ that is granted to women in an Globalized Era under Capitalism. I have even put forward some harsh realities and psycho-graphics. However, they are meant to be a discourse with my fellow beings. It is knowledge dissemination with the observations that I make and intended to educate, expose, create awareness about the external factor that conditions our mind about Status, Pseudo Radicalism by means of “fashion”. We need to debate on it and make everyone understand that those dresses emphasize that Women is all about Flesh and Beauty. We should point out on the dangers of consumerist Slavery. It is important for women (& men) to know about Retaining their Self-Respect without falling prey to such ‘fashion statements’. Making it Rules and Codes is to be defined as Dictatorship. The people who oppose this does not seem to have understood the ‘Dress Politics’ in an Globalized Era, they are not sensitive about liberal Economy.  This perception is a blatant result of Patriarchy.

People further ask – Dress code in institution is going to be for 5 hours, is that enough to change someone’s mind? How is it going help curb violence outside the campus? There is a lots to do to improve the quality of education in an institution, is dress code a priority? These questions are justified. But the answers seem to be “I am concerned about what you do inside my campus (limits), outside that I am not bothered”. What kind of Social Concern is this? One of the Panelist who happens to be a professor said that “If it comes here, it will come outside as well”. This is the standard of the education institutions here. She used a phrase called ‘Hieghts of Feminism’. Quite funny. What is Feminism?  Is it amount feminity? Is it about being Women? There has been numerous discussion put forward by Feminists on what is Feminity (or gender – the social construction). These ‘Professors’ don’t seem to have read them at all.

Another Panelist Ms. Banu Goms said that ‘Women’s anatomy would definitely stimulate a Man, hence women should not ‘provoke’ men with their dresses”. It sounded like I live in barbaric era. Talking about the Capitalistic Dominance on a Women’s Body and Psyche makes sense. Instead she argued saying it is ‘scientific’. ‘Biological’ instincts is different from saying it is scientific. And even such instincts arouse naturally, then it applies to women as well. But women have been oppressed on grounds of Morality, Virginity, Chastity etc and they have suppressed their emotions for centuries. In fact by now the genes have got mutated. Another panelist Ms. Suseenthra a student asked “Will a man be aroused on seeing a Mother’s breasts while she is serving food”. Ms. Banu reacted immediately out of ‘Cultural Shock’ saying, “Oh how can you talk so vulgar?” This testifies her ‘intellect’. If we say even Women get ‘orgasm’, I am sure she would have commented ‘you seem to be sex maniac’.

Manushyaputhiran shared a different view about Uniforms. Our society is drowned with unequal distribution of wealth and Caste indifference, hence we cannot completely accept that view, however it is important the we encourage discourse around the point that ‘uniforms are a part of Institutionalizing and pseudo discipline’. Dress has become a status symbol and the society has been brain washed enough. So we have to analyze both ends.

One set of People argue that ‘Conduct’ is in mind, others say, if we loose our senses (body) everything is lost. We have to understand that Heart, Body everything is same. Brain is the basis of everything. What is stored in our brain appears as visuals and thoughts in us. We call that as ‘mind’ (or heart). What is stored in brain is a result of social conditioning and it is very hard to change that.

While I walk out after the program, Vasumithra called to ask “People (professors) are saying that dress code is important to save students from distraction.. but we have instances where teachers, professors and chancellors (male) indulge in sexual harassment and even Rape the students. Will someone be able to guarantee that the professors will not indulge in sexual harassment against women those who dress ‘decently’?”

Moreover Homo Sexual harassment is also quite common in Institutions. What will those People say about ‘Men’s dress’ in this case?

It may not be surprising if they again defend by saying it is the problem with the ‘dress’, ‘attitude’ etc.

In memoir of Gayathri, a student belonging to Arunthathiyar Caste, whose death is still mysterious. She studied in Vivekananda College, Thiruchenkode and is said that she was sexually harassed and raped by the faculty. I can certainly say that she was not wearing ‘sexy’ clothes….

To read in Tamil: http://saavinudhadugal.blogspot.in/2013/09/blog-post.html

திருமணத்திற்கு கன்னித்தன்மை டெஸ்ட்! – நக்கீரன்

IMGIMG_0001

பணியிடங்களில், பெண்களுக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுகள்

1082601_10200292384981155_2125076262_o

 

பணியிடங்களில், பெண்களுக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுகள் தருவோர் மீது விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க புதிய சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பட்டுள்ளது. லோக் சபா மற்றும் ராஜ்யசபாவில் இந்த சட்டம் ஏற்று கொள்ளப்பட்டு, பின் ஜனாதிபதி ஒப்புதலும் வாங்கி தற்போது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது

இது பற்றிய தகவல்கள் சிறு கேள்வி பதில் வடிவில் :

எந்தெந்த நிறுவனங்கள் இதனை பின் பற்ற வேண்டும் ?

அனைத்து நிறுவனங்களும் – அவ்வளவு ஏன் – வீட்டி பணிபுரியும் பணிப்பெண் கூட பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளானால், இச்சட்டத்தின் கீழ் கம்பிளேயின்ட் தரலாம். நிறுவனங்கள், சிறு கடைகள், ஹோட்டல்கள், அரசு துறை நிறுவனங்கள் என எல்லா இடங்களுக்கும் இச்சட்டம் பொருந்தும்

இந்த சட்டத்தில் முக்கியமாக என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது ?

ஒரு பெண் பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளானால், அவர் அது பற்றி, பணி புரியும் இடத்தில் புகார் தரலாம். ஒவ்வொரு நிறுவனமும் இதற்காக ” Internal Complaints committee ” ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்.

இந்த கமிட்டியில் எத்தனை உறுப்பினர் இருக்க வேண்டும், யார் யாரெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்ற விபரங்களை இந்த சட்டம் விரிவாக கூறுகிறது

மேலும் புகார் உண்மை – என்றால் அதன் மேல் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கவும் கூறப்பட்டுள்ளது. பொய்யான குற்ற சாட்டுகள் தரப்பட்டால் அப்படி தந்த பெண் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது

ஒவ்வொரு நிறுவனமும் Internal Complaints கமிட்டி அமைக்க வேண்டுமா ? உதாரணமாக 5 பேர் வேலை செய்யும் ஒரு மருந்து கடையில் ஒரே ஒரு பெண் இருந்தால் அங்கும் Internal Complaints கமிட்டி அமைக்கணுமா ?

10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வேலை பார்க்கும் எந்த நிறுவனம் அல்லது கடையும் (அங்கு ஒரே ஒரு பெண் ஊழியர் இருந்தால் கூட) இந்த கமிட்டி அமைக்க வேண்டும்.

அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் சில லோக்கல் கமிட்டிகள் அமைக்கவும் சட்டம் பரிந்துரை செய்துள்ளது. 10 க்கு குறைவான நபர்கள் ஒரு நிறுவனம் அல்லது கடையில் வேலைக்கு இருந்தால் அங்கு நிகழும் இத்தகைய குற்றங்களை லோக்கல் கமிட்டி முன்பு எந்த பெண்ணும் கொண்டு செல்லலாம்

Internal Complaints கமிட்டியில் யார் யாரெல்லாம் உறுப்பினர் ஆக இருக்க வேண்டும்?

கமிட்டியில் குறைந்தது 4 உறுப்பினர் இருக்க வேண்டும். கமிட்டியின் தலைவராக ஒரு பெண் தான் இருக்க வேண்டும். அவர் அலுவலகத்தில் சீனியர் நிலையில் இருக்கும் பெண்மணியாய் இருத்தல் நலம். கமிட்டியின் மொத்த உறுப்பினர்களில் குறைந்தது பாதி பேர் பெண்களாக இருக்க வேண்டும். 4 பேர் கொண்ட கமிட்டி எனில் – குறைந்தது 2 பெண்கள்; 5 பேர் உள்ள கமிட்டி எனில் குறைந்தது 3 பெண்கள் இருத்தல் அவசியம்

இந்த கமிட்டியில் நிறுவனத்தில் பணி புரியாத ஒரு வெளி நபரும் இருக்க வேண்டும். இவர் சேவை நிறுவனங்களுடன் (NGO) தொடர்புடையவராக இருத்தல் அவசியம்

ஒரே ஊரில் இருக்கும் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு கிளைக்கும் ஒரு கமிட்டி அவசியமா? வெளியூரில் இருக்கும் ப்ராஞ்ச்களுக்கும் கமிட்டி தேவையா ?

ஆம் உள்ளூர் அல்லது வெளியூர் எங்கு கிளை அலுவல்கம் இருந்தாலும் அங்கும் இத்தகைய கமிட்டி அவசியமே.

தனது மேலதிகாரியான பெண் அதிகாரி தனக்கு செக்ஸ் டார்ச்சர் தருகிறார் என ஒரு ஆண் ஊழியர் இந்த சட்டத்தின் கீழ் புகார் தர முடியுமா?

இல்லை இந்த சட்டம் முழுக்க முழுக்க பெண்களை பாது காக்க மட்டுமே இயற்றப்பட்டது. சட்டத்தின் தலைப்பிலேயே “பெண்களை பாதுகாக்க ” என கூறப்பட்டுள்ளது.

ஒரு ஆண் அதிகாரி ( Gay ) தனக்கு செக்ஸ் டார்ச்சர் தருகிறார் என இன்னொரு ஆண் ஊழியர் இந்த சட்டத்தின் கீழ் புகார் தர முடியுமா?

முடியாது மேலே சொன்ன காரணம் தான்.பெண்கள் மட்டுமே இந்த சட்டத்தின் கீழ் கம்பிலேயின்ட் தர முடியும்

ஒரு பெண் ஊழியர் மற்ற சக ஊழியர்களை விட – தனது மேனேஜர் மேல் செக்ஸ் கம்பிலேயின்ட் தந்தால் அது சீரியசாக எடுத்து கொள்ளப்படும் என்பது உண்மையா ? ஏன் ?

ஆம். சக ஊழியர் மேல் தரும் செக்ஸ் கம்பிலேயின்ட் விட- தான் ரிப்போர்ட் செய்யும் மேனேஜர் மேல் அதே புகார் தந்தால் அதன் விளைவு அதிகம் தான்.
காரணம் ஒரு மேனேஜர் தான் தன் கீழே இருப்போருக்கு வருடாந்திர அப்ரைசல், ப்ரோமோஷன், லீவு என எல்லாவற்றையும் ஓகே செய்ய வேண்டும். இந்த அதிகாரத்தை அவர் தவறாக நடக்க முயல்வது பெரும் குற்றமாக கருதப்படும்

இங்கு அந்த குற்றம் மட்டுமல்ல தனது பதவியை தவறாக பயன்படுத்தினார் என்பதால் தண்டனை அதிகமாகவே ( அநேகமாக வேலை இழப்பு) இருக்கும்
**************
இது புதிய சட்டம் என்பதால் இது பற்றி விரிவாய் பேச எங்கள் ஸ்டடி சர்க்கிளில் இருந்து ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதன் அழைப்பிதழ் இது…

இதை வாசிக்கும் நீங்கள் HR அல்லது லீகல் பீல்டில் இருந்தால் நிச்சயம் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் அல்லது உங்கள் நிறுவன HR மேனஜர்க்கு இந்த பதிவை அல்லது மீட்டிங் குறித்த அறிவிப்பை அனுப்பி, முடிந்தால் கலந்து கொள்ள சொல்லுங்கள் !

source: http://veeduthirumbal.blogspot.com/2013/07/blog-post_25.html – via https://www.facebook.com/groups/againstmalechauvinisticads/597274056961646/?ref=notif&notif_t=group_activity by Siva Kumar

Chithralekha arrested for filing complaint under SC/ST (PoA) Act against abusive block panchayat official

chithra_savari_2-1

 

M.A.S.E.S strongly condemn this act and requests the intervention of concerned authorities and Government. Pl share widely.

Chithralekha, the Dalit woman auto rickshaw driver from Payannur (who has been fighting the CITU/CPM in her locality for a long time now), and her husband Shreeshkanth, have been picked up by the police and arrested on the non-bailable offense of obstructing a government official in the conduct of his duties. The Government Official who is the Jila Panchayath SC officer ( M B Muralidharan, an upper caste man) had withheld Chithra’s loan, and she had questioned him on this. This happened in the month of January 2013. When Chithra questioned him, he abused her in the most derogatory way. Citing all this, Chithra had complained to the SC/ST commission and they had called her for a meeting about this case in June 2013. The said official was to be summoned under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. However, instead of doing that, the police has instead arrested Chithra and is right now taking her to the magistrate. They arrested her in a most stealthy way. First they booked a non existing traffic offense case against her and took away her autorickshaw by crane. When she went to inquire about this, she was told that there is a case against her, and she was arrested.

We urge dalit activists, women’s groups and concerned citizens to support Chithra in her struggle. Please protest against this gross injustice against a struggling dalit woman.

~~~~~

Please also read What I have to say: Chitralekha when Chitra was attacked by a mob of 30 men in the month of May, 2013 – she writes her account of that horrific incident and the attitude of the police towards her and her family.

 

Source: http://www.dalitweb.org/?p=2024&fb_source=message